โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยอาศัยสถานที่วัดบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด ใช้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลสมสะอาด โดยมีนายคำ สะอาดรัตน์ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ้านม่วง มาตั้งในที่ดินของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านม่วง กับ บ้านนาดี โดยมีนายประวัติ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่

      ในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสมสะอาดบ้านม่วง ต่อมา พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านม่วงนาดี โดยมีนายเพียร ผลานันท์ เป็นผู้บริหาร เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2530 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมนึก เชื้อหลง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2530

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของบ้านม่วง และทางทิศตะวันออกของบ้านนาดี ระยะห่างจากอำเภอเดชอุดม ประมาณ 11 กิโลเมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนเข้าเรียน 44 คน จนปัจจุบันมีนักเรียน 516 คน เป็นระดับอนุบาล จำนวน 92 คนระดับประถมศึกษา จำนวน 296 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 128 คน

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี มีเขตบริการทางการศึกษา 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง หมู่ที่ 4 บ้านนาดี หมู่ที่ 10 บ้านม่วง หมู่ที่ 13 บ้านม่วง และหมู่ที่ 6 บ้านโนนสนาม ประชาชนในเขตบริการที่ตั้งของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 13 มีประมาณ 500 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 3,500 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพที่สำคัญ คือ ทำนา ชุมชนบ้านม่วง เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและให้ความร่วมมือทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ในหลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านหลักสูตรท้องถิ่น พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด และยังให้การสนับสนุน ทั้งด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และกำลังทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียน เช่น รั้วโรงเรียน อาคารห้องสมุดโรงเรียน และอาคารโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ