Hot News :

ข่าวกิจกรรม

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2667 ณ จุดร่องช้าง ห้วยอารอง หมู่ 4 บ้านนาดี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป    

-           วันที่ ๑๙ - ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๗  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ตามโครงการธนาคารขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนออกรับซื้อขยะตามโครงการธนาคารขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ อบต.สมสะอาด ประจำเดือน เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และสิงหาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-           วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ นำโดยนายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป    

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่าย ๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี นำโดยนายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อตรวจสอบการมีและใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ถูกวิธี และเชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก 

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน จิตอาสาตำบลสมสะอาด ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด และกิจกรรม big cleaning ณ วัดสวนฝ้าย เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กลุ่มเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  ส่งเสริมรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลได้เข้าตรวจเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จำทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ