Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนุลาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 062-4635393

นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวอัมรา เรืองเดช

หัวหน้าสำนักปลัด

นางจรัสแสง มีชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนูญศักดิ์ อุ่นคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 082-8647421

นางสาวอนง บุญถม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 083-7416813

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ